S T A D G A R


för Föreningen Tollebobarnen


§ 1 Namn och säte

Föreningens namn skall vara Föreningen Tollebobarnen. Föreningen har sitt säte i Floda.


§ 2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är att stödja de ungdomar som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Syftet är att underlätta för dem att leva och växa upp till goda medborgare och att ge dem en social trygghet i att inte behöva känna sig underlägsna och annorlunda i sin vardag. Samtliga medel skall användas för verksamheten och omkostnader i samband därmed.


§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som delar föreningens värderingar om alla människors lika värde, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.


§ 4 Årsmöte och verksamhetsår

Årsmötet ska hållas under februari månad. Kallelse till årsmötet ska publiceras på föreningens hemsida senast två veckor innan mötet. Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

       12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

d) 1 revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.


§5 Styrelse

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter, vilka väljs ur föreningens ledamöter. Valberedningen nominerar två ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens medel. Styrelsemöte ska hållas minst sex gånger per år. Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst tre personer närvarande. Firmatecknare utses av styrelsen.


§6 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår. Sryrelsen väljer en revisor vars revisionsberättelse ska avges senast en vecka före årsmötet.


§7 Beslut och omröstning

Beslut fattas genom omröstning. Rösträtt tilldelas styrelseledamöter. Vid omröstning kan röst avläggas över telefonmöte.


§8 Stadgeändring

Stadgar kan endast ändras av årsmötet och kräver kvalificerad majoritet.

§9 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver styrelsebeslut. Kvarvarande tillgångar går till en verksamhet med liknande ändamål, som styrelsen beslutar om vid tillfället.

Floda 2019-02-13 

Elisabeth Ödman   Katarina Bäverstrand   Gunnel Schlyter   Gösta Schlyter    Ingrid Löwing 

Hem/Kontakt